Untitled

Directed by:Anish Shah
Production House: November Films LLP
Producers: Jay Shah, Kuldip Patel & Anish Shah Director: Anish Shah
Writer: Anish Shah & Kuldip Patel
Cast: Pratik Gandhi, Deeksha Joshi, Vishal Shah & Kaushambi Bhatt
Director of Photography: Sreekumar Nair
Music: Mehul Surti
Language: Gujarati